These illustrations are for French-teaching books.
Këto figura janë ilustrime për metodë frëngjishteje.
Αυτές οι εικονογραφήσεις είναι για βιβλία γαλλικών. 

Queste illustrazioni sono per libri per imparare il francese.

         


These are my first published manga.
In these, the story, the characters and everything else is © starca's – except for the subjects. (..)
It's being sold only in Cyprus at the moment.

Këto janë mangat e mia të para të botuara.
Në këto, historia, karakteret dhe çdo gjë tjetër është © starca's - përveç temës..(..)
Shitet vetëm në Qipro për momentin.

Αυτά είναι τα πρώτα μου manga δημοσιευμένα.
Σ' αυτά, η ιστορία, οι χαρακτήρες και οτιδήποτε άλλο είναι © starca's – εκτός των θεμάτων.. (..)
Κυκλοφορεί μόνο στην Κύπρο προς το παρόν.

Questi sono i miei primi manga pubblicati.
In questi, la storia, i personaggi e tutto il resto e' © starca's – trane il tema di ciascuno..(..)
E distribuito solo in Cipro per il momento.

     

     

       

       

       

These books are English-teaching books. It's my first job as an illustrator.
Këto libra që shihni janë metoda anglishteje. Është puna e parë si ilustruese që kam bërë.
Αυτά τα βιβλία που βλέπετε είναι βιβλία αγγλικών. Είναι η πρώτη δουλειά σαν εικονογράφος που έχω κάνει.

Questi libri che vedete sono dei libri d'inglese. E' il mio primo lavoro come illustratrice che ho fatto.

         

         

         
All content Copyright © Stela Canga. Don't use without permission.